Opći uvjeti poslovanja Prahir poslovnica

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVNICAMA

 

Svrha dokumenta

Ovom Politikom Uprava društva Prahir d.o.o., Zagrebačka 57, 10 410 Velika Gorica,  OIB 94743829313 određuje stav društva prema osobnim podacima, definira pravila postupanja i dodjeljuje odgovornosti u postupcima obrade osobnih podataka društva Prahir d.o.o. (dalje: Društvo), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (dalje: Uredba). Osobni podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje u svom radu smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom te se s njima postupa s posebnom pažnjom i obrađuje ih se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prilikom obrade osobnih podataka Društvo postupa po načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenosti.  Društvo prikuplja osobne podatke isključivo na temelju jasno određene i dokumentirane pravne osnove kao što je izvršenje zakonskih obveza, izvršenje ugovornih obveza, zaštita legitimnih interesa Društva, zaštita ključnih interesa ispitanika, te privola. Prilikom prikupljanja osobnih podataka (ime i prezime, broj telefona, email adresa, adresa prebivališta- ulica i kućni broj, mjesto prebivališ8ta, broj osobne iskaznice / putovnice, podaci o kupnji proizvoda ili usluge iz asortimana-datum kupnje, vrsta proizvoda, vrijednost, način plaćanja) ispitanicima se na zahtjev pruža jasna informacija o razlogu prikupljanja, pravnoj osnovi i vremenskom razdoblju trajanja obrade, pravima koje ispitanik ima u predmetnoj obradi, eventualnim trećim osobama kojima će se podaci prosljeđivati, te informacije o Društvu i kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka. Ovisno od svrhe obrade, dozvoljeno je prikupljati i obrađivati samo one podatke koji su nužni za pojedinu svrhu te je zabranjeno svako suvišno prikupljanje osobnih podataka.

Prava ispitanika

Na zahtjev, Društvo ispitanicima pruža informacije o obradi njihovih osobnih podataka i omogućava im pravo na pristup podacima, pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka, te pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu. Na zahtjev ispitanika, osobni podaci koje su dani na temelju privole biti će obrisani iz svih informacijskih sustava Društva i informacijskih sustava trećih strana kojima je Društvo omogućilo  obradu ovih podataka.

Ako je primjenjivo, Društvo će ispitaniku ispuniti i pravo na brisanje podataka, ograničenje obrade, pravo na prenosivost osobnih podataka i pravo prigovora na odluke koje su donesene isključivo automatskom obradom podataka. Ispitanik ima pravo i prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako Društvo ne odgovori na moj upit/zahtjev u roku od 30 dana.

Evidencija aktivnosti obrade

Društvo je uspostavilo i održava registar obrada osobnih podataka i osobnih podataka koji se obrađuju, te za svaku obradu i vrstu osobnih podataka je imenovalo odgovornu osobu, koja osigurava da za predmetnu obradu postoji odgovarajuća pravna osnova (posebni propis, ugovor, privola, legitimni interes) te da se obrađuju isključivo podaci koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade. Podaci za koje ne postoji pravna osnova daljnje obrade i pohrane bez odlaganja se uništavaju na siguran način. Osobni podaci se  neće prenositi u treće zemlje. Ako se u budućnosti ukaže potreba za izvozom podataka u treće zemlje, to će se provesti isključivo uz prethodnu izričitu privolu ispitanika, u svrhe izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka, te u drugima slučajevima propisanim Uredbom, uz obavezno poduzimanje odgovaraj8ućih pravnih i tehničkih mjera zaštite.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Kod izgradnje informacijskih sustava i dizajna poslovnih procesa koji na bilo koji način mogu utjecati na sigurnost osobnih podataka ili ostvarivanje prava na privatnost ispitanika, Društvo provodi procjenu učinka na sigurnost i osigurava primjerenost zaštitnih mjera. Društvo će se prije obrade savjetovati s nadzornim tijelom ako ustanovi nedostatnost ili neprimjerenost zaštitnih mjera koje je donijelo i implementiralo. Svi novi procesi i informacijski sustavi u Društvu dizajniraju se na način da ispunjavaju sve zahtjeve ove Politike. Društvo koristi sustav videonadzora u poslovnicama, uredima i proizvodnji, u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN.16/20, 114/22), Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN.42/18) i Pravilniku o videonadzoru.

Prikupljanje i pohrana osobnih podataka

Društvo osobne podatke prikuplja i pohranjuje isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje sljedećih usluga i postupaka:

  • provedbu narudžbe kupca/reklamacije/ popravka
  • provedbu otkupa
  • povrat PDV-a (za državljane van EU)
  • marketinške aktivnosti tvrtke (uz prethodnu suglasnost ispitanika)

Osobni će se podaci pohranjivati na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su  adekvatno zaštićeni (zaključani registratori, enkripcija informatičkih sustava). Pristup osobnim podacima biti će omogućen isključivo na temelju poslovne potrebe i posebnog odobrenja Uprave i podugovorene informatičke podrške.

Društvo ne koristi osobne podatke u svrhe razvoja ili testiranja IT sustava. Sukladno procijeni rizika, osobni podaci su adekvatno zaštićeni tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka. Detaljni popis tehničkih mjera zaštite osobnih podataka je objavljen u procedurama Informacijska sigurnost-Politika, kontrole i mjere, te Politikama ograničenja pristupa i enkripciji  elektroničkih komunikacija.

Upravljanje incidentima

Društvo je uspostavilo i održava procedure odgovora na incidente vezane uz narušavanje sigurnosti osobnih podataka, interno i kod trećih kojima je Društvo ustupilo ili od kojih je primilo osobne podatke. Društvo je uspostavilo i održava strukturu odgovornosti za izvještavanje o incidentima vezanim uz sigurnost osobnih podataka. Društvo je uspostavilo i održava mjere za detekciju neovlaštenog pristupa osobnim podacima i curenja osobnih podataka iz informacijskog sustava. U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koja predstavljaju rizik za prava i slobode pojedinca, Društvo će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 sata po otkrivanju incidenta, o tome izvijestiti nadzorno  tijelo. U slučaju curenja osobnih podataka, i visokog rizika za prava i slobode ispitanika, Društvo će o tome obavijestiti i ispitanike čiji su podaci kompromitirani ako to bude provedivo na razuman način.

Sigurnosni standardi i certifikacija

Društvo će uspostaviti i održavati svoj sustav upravljanja osobnim podacima sukladno primjenjivim standardima iz područja zaštite privatnosti i informacijske sigurnosti (poput ISO 27001). Usklađenost sa temeljnim sigurnosnim zahtjevima Društvo je u mogućnosti dokazati kroz provedbu interne procjene.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Uprava Društva imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: e-mail: gdpr@prahir.hr

Odgovornost zaposlenika i izvršitelja obrade

Postupanje po mjerama i načelima definiranim ovom Politikom obvezno je za sve zaposlenike Društva i treće strane koje u okviru poslovne suradnje obrađuju osobne podatke po nalogu Društva.

Odgovornost Voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka odgovoran je za savjetovanje u uspostavi i održavanju sustavnog upravljanja osobnim podacima i njihovom sigurnošću, na način usklađen s primjenjivom zakonskom regulativom, etičkim načelima i najboljim svjetskim praksama, te uz to ima i sljedeće obaveze: određuje kriterije za pokretanje analize; pruža savjetodavnu pomoć u provedbi DPIA; predlaže metodologiju provedbe; predlaže poboljšanja provedbene metodologije; educira sudionike procjene o postupku; procjenjuje adekvatnost zaštite osobnih podataka; čuva zapise o provedenim procjenama rizika; po potrebi komunicira rezultate DPIA sa nadzornim tijelom

Odgovornost informatičke podrške

Podugovorena informatička podrška odgovorna je za operativnu uspostavu i održavanje tehničkih kontrola potrebnih za usklađivanje sa zahtjevima ove Politike, a posebice mjera za identifikaciju i zaštitu osobnih podataka i uspostavu mehanizama za ispunjavanje prava ispitanika.

Odgovornost za održavanje ovog dokumenta

Ova se politika revidira najmanje jednom godišnje ili nakon svake izmjene u pravnom okruženju ili okruženju rizika koja bi mogla imati učinak na njezinu  učinkovitost. Za održavanje ove Politike zadužen je Službenik za zaštitu osobnih podataka.

02.04.2024.

U Velikoj Gorici

 

DAROVNE KARTICE

 

Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje: ”Opći uvjeti”) uređuju uvjeti kupnje i korištenja Prahir darovne kartice (dalje: ”Kartica”).
Izdavatelj Kartice je tvrtka Prahir d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka 57, 10410 Velika Gorica, OIB 94743829313 (dalje: „Prahir d.o.o.“)
Za potrebe teksta ovih Općih uvjeta, ”Vlasnikom Kartice” smatra se osoba koja je u posjedu Kartice, bez obzira na koji od zakonom dopuštenih načina stjecanja je ta osoba stekla Karticu (primjerice kupnjom, darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem i dr.). Preprodaja i bilo koji drugi način naplatnog prijenosa kartice je zabranjena.
Kupnjom i/ili korištenjem Kartice Vlasnik Kartice s Prahir d.o.o. sklapa Ugovor o korištenju kartice na donositelja te izjavljuje svoju suglasnost s primjenom ovih Općih uvjeta. Prahir d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta. U svakom slučaju, važeća verzija Općih uvjeta u svakom je trenutku dostupna u svim poslovnicama te na internetskoj stranici www.prahir.com.

Korištenje Kartice, prodajna mjesta

Kartica se može koristiti za kupnju proizvoda u svim poslovnicama Prahir i Dellure u Republici Hrvatskoj.
Nije moguće koristiti Karticu za kupnje obavljene putem webshopa.
Na kupovinu Kartice ne primjenjuju se popusti.
Kod korištenja Kartice kao sredstva plaćanja na kupovinu se primjenjuju aktualni popusti na proizvode.
Karticom nije moguće plaćanje na rate.
Karticom nije moguće kupiti drugu Karticu.
Rok važenja Kartice nije moguće mijenjati.
Nakon isteka roka važenja Kartice nije moguća isplata ili prebacivanje eventualno preostalog iznosa s Kartice na drugu Karticu niti je moguće produljenje roka važenja Kartice.
Prahir d.o.o. ne jamči da će u svakom trenutku i na svakom Prodajnom mjestu biti moguće korištenje Kartice (primjerice, moguće su poteškoće tehničke prirode).
Iznos na Kartici nije elektronički novac te se ne može u cijelosti ili djelomično unovčiti.
Stanje iznosa na Kartici ne može se nadopunjavati.
Kupnja se obavlja tako da se s Kartice umanjuje iznos u vrijednosti proizvoda kupljenog na Prodajnom mjestu, sve dok iznos na Kartici ne dosegne 0,00 €. Kupnja odnosno potrošnja iznosa na kartici može se izvršiti u jednoj ili više transakcija. Ako iznos na Kartici nije dovoljan za podmirenje željenog iznosa, iznos će se smanjiti do iznosa 0,00 €, a ostatak iznosa računa će biti plaćen na drugi prihvatljivi način (gotovinom i/ili bankovnom karticom).

Stanje iznosa na Kartici može se provjeriti na Prodajnom mjestu.

Povrat

Povrat Kartice nije moguć.

Dostupne Kartice

U ponudi imamo Kartice u iznosima od: 30,00 €, 50,00 €, 100,00 € i 200,00 €
Prahir d.o.o. ne jamči da će u svakom trenutku i na svakom Prodajnom mjestu biti moguće kupiti Kartice svih iznosa. Dostupnost željenih Kartice moguće je provjeriti kontaktom Prodajnog mjesta. Kontakti su dostupni na https://prahir.com/poslovnice.

Važenje Kartice

Karticu je moguće iskoristiti u roku od 1 godine od dana kupnje Kartice.

Sigurnost Kartice, sumnja u neispravnost kartice i blokiranje Kartice

Vlasnik Kartice dužan je Karticu čuvati na sigurnom i štititi je od pristupa neovlaštenih trećih osoba. Prahir d.o.o. ne preuzima obvezu naknade štete u slučaju gubitka, krađe ili zloporabe kartice.
U slučaju sumnje u ispravnost Kartice, o istome je potrebno bez odgode obavijestiti Prahir d.o.o. i to na Prodajnom mjestu uz predočenja Kartice i fiskalnog računa.
Prahir d.o.o. je ovlašten odbiti korištenje Kartice u slučaju sumnje na bilo kakvu prijevaru ili zlouporabu ili iz bilo kakvih drugih sigurnosnih razloga ili ako je Prahir d.o.o. to dužan učiniti sukladno zakonu. Blokiranje Kartice trajat će sve dok se ne utvrdi da ne postoje opravdani razlozi za odbijanje korištenja Kartice.

Zaštita osobnih podataka

Prilikom kupnje i korištenja kartice Prahir d.o.o. ne prikuplja osobne podatke Vlasnika Kartice.
U slučaju kontakta ostvarenog s Vlasnikom Kartice u svrhe utvrđene ovim Općim uvjetima (primjerice, prijava sumnje u neispravnost Kartice, provjera stanja, ulaganje prigovora kupca i sl.), prikupljaju se osobni podaci nužni za komunikaciju s Vlasnikom Kartice i rješavanje njegovog zahtjeva. Detaljnije odredbe o zaštiti podataka nalaze se na Pravila privatnosti – Prahir.

Mjerodavno pravo, rješavanje sporova, važeća verzija općih uvjeta
Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske te je za sve sporove nadležan sud u Republici Hrvatskoj.

 

UVJETI PLAĆANJA KARTICAMA U POSLOVNICAMA

ZAGREBAČKA BANKA (EC/MC, VISA, MAESTRO)

PBZ (VISA PREMIUM, MAESTRO)

Vrsta plaćanja: Jednokratno i obročna otplata

 

2-12 RATA BESKAMATNO

26,00€ –    66,00€ 2 rate
66,01€ –  132,00€ 3 rate
132,01€ – 200,00€ 4 rate
200,01€ – 265,00€ 5 rata
265,01€ – 332,00€ 6 rata
332,01€ – 400,00€ 7 rata
400,01€ – 465,00€ 8 rata
465,01€ – 530,00€ 9 rata
530,01€ – 600,00€ 10 rata
600,01€ – 665,00€ 11 rata
665,01€ – 12 rata

 

DINERS KLUB

Vrsta plaćanja: Jednokratno i obročna otplata

 

3-6 RATA BESKAMATNO

66,00€ – 132,00€ 3 rate
132,01€ – 200,00€ 4 rate
200,01€ – 265,00€ 5 rata
265,01€ – 6 rata

 

DAROVNE KARTICE

Iznos na Kartici nije elektronički novac te se ne može u cijelosti ili djelomično unovčiti.
Povrat Darovne kartice nije moguć.
Darovnom karticom nije moguće kupiti drugu Darovnu karticu.

Poklonite darovnu karticu

Priuštite najdražima kompletan ritual kupovanja nakita uz jednu od naših darovnih kartica. Ovime ne poklanjate samo nakit, već i iskustvo.

Poklonite

To top